Multimedia, Informatik

Kurse 1 – 8 (8)
Kursnummer Titel
2223-210-RB-E1 iPhone Basiskurs
2223-210-RB-E2 Spartphone Basiskurs
2223-210-RB-E3 iPhone Aufbaukurs
2223-210-RB-E4 Smartphone Aufbaukurs
2223-221-FR Bildbearbeitung (Photoshop Elements)
2223-222-FR Excel (Grundkurs)
2223-223-FR Office-Auffrischung
2223-224-FR Office 365