Multimedia, Informatik

Kurse 1 – 8 (8)
Kursnummer Titel
2122-210-RB-E1 iPhone Basiskurs
2122-210-RB-E3 Smartphone Basiskurs
2122-221-FR Bildbearbeitung (Photoshop Elements)
2122-210-RB-E2 iPhone Aufbaukurs
2122-210-RB-E4 Smartphone Aufbaukurs
2122-222-FR Excel (Grundkurs)
2122-223-FR Office-Auffrischung
2122-224-FR Office 365