Sprachen

Kurse 1 – 9 (9)
Kursnummer Titel
2324-121-FR Englisch Fortgeschrittene Anfänger
2324-151-FR Spanisch Anfänger A2
2324-152-FR Spanisch Jahreskurs "conversación"
2324-141-FR Italienisch
2324-142-FR Italienisch
2324-145-FR Italienisch Anfänger
2324-143-FR Italienisch für den Alltag
2324-144-FR Italienisch Anfänger
2324-146-Privat-FR Italienisch Anfänger